آموزش بافت روفرشی زنانه دو رنگ
آموزش بافت روفرشی زنانه دو رنگ

آموزش بافت روفرشی زنانه دو رنگ

بافت روفرشی

وسایل مورد نیاز جهت بافت روفرشی :

کاموا در دو رنگ مختلف

۲ کلاف کاموای ۱۰۰ گرمی

میل شماره ۵/۲

طرز بافت :

با دو میل شماره ۵/۲، ۵۴ دانه با رنگ کاموای سبز سر بیاندازید، کار با مدل نخودی ادامه دهید.

جهت بافت مدل نخودی ابتدا ۱ رج از زیر بافته رج بعدی را از رو ببافید. در رج ۳ ، ۳ دانه را یکی کرده، دانه بعدی را ۱ دانه را ۳ تا کنید، سپس ۳ دانه را یکی کرده دانه بعدی را ۳ تا کنید، بدین شکل رج را به پایان برسانید. بدین ترتیب بافت نخودی پدیدار خواهد شد.

وقتی ۹ عدد دانه نخودی در بافت پدیدار شد در نوک انگشتان بافت تا ۱۰ دانه باقی مانده در هر رج ۲+۲ دانه کم کنید تا نوک انگشتان روفرشی نمایان شود به همین خاطر دانه‌های باقی مانده را در نخ کرده به هم بدوزید.

نکته: شروع بافت را نیز دولا کرده بدوزید با کاموای شماره ۳۰۳ ، ۶۰ دانه از بالای روفرشی در آورده روی میل بیاندازید و ۹ رج بصورت ۱ زیر، ۱ دانه از رو و درج بعد بالعکس ببافید سپس دانه‌ها را کور کرده دو تا منگوله کاموایی درست کرده روفرشی را با آن تزیین کرده، لنگه دوم روفرشی را شروع کنید.

منبع :یاس گروپ