طریقه بافت لباس مجلسی زنانه با قلاب
طریقه بافت لباس مجلسی زنانه با قلاب

طریقه بافت لباس مجلسی زنانه با قلاب

رسانه ۷ –وسایل مورد نیاز

۷ کلاف ۱۰۰ گرمی، قلاب شماره ۵/۳

بافت لباس مجلسی

طریقه بافت

۸۰ دانه سر انداخته شود.

رج اول: روی تمام زنجیره ها بافت مربع ۲ زنجیره و یک پایه بلند را ادامه دهید.

رج دوم: ۴ دانه زنجیره بافته و یک پایه بلند در مربع اول ببافید، بعد از آن ۴ دانه زنجیره بافته و یک مربع را رد کرده، در مربع دوم با پایه کوتاه وصل کنید. دوباره ۴ زنجیره و در مربع دوم با پایه کوتاه وصل کنید و تا آخر به همین صورت ادامه دهید.

رج سوم بافت آناناس را شروع کنید، در اول و آخر رج باید یک مربع داشته باشید و تا ۲۲ رج بافت آناناس را بدون هیچ اضافه کردنی از دو طرف بافت ببافید. بعد از آن در اولین مربع ۲ پایه بلند بافته و بعد از آن ۲ تا بافت مربع در زنجیره‌های رج قبل ببافید سپس بافت آناناس را طبق معمول ادامه دهید و در آخر رج نیز بافت را با ۲ دانه مربع و ۲ پایه بلند در مربع رج قبل به پایان برسانید. بافت را آنقدر ادامه بدهید تا تعداد مربعهای کناری به ۶ دانه برسد و در هر رج در وسط ۲ پایه بلندهای دو طرف بافت ۲ پایه بلند دیگر ببافید که این کار باعث می‌شود که هر رج به تعداد مربعهای کناری اضافه شود. وقتی تعداد مربعها به ۶ دانه رسید یک آناناس جدید را در دو طرف بافت اضافه کنید و بافت را تا بلندی دلخواه ادامه دهید که باید در کل تا خط کمر ۸ دانه آناناس کامل داشته باشید.

طریقه بافت بالاتنه

۱۰ دانه زنجیره بافته شود.

رج اول: روی تمام زنجیره‌های بافته شده یک رج پایه بلند ببافید، به دانه آخر که رسیدید یک پایه بلند دیگر در همان دانه ببافید، ۴ زنجیره و ۲ پایه بلند در دانه بعدی بافته و بافت را دور بزنید و دوباره با پایه بلند تا آخر ببافید.

رج دوم: ۲ زنجیره بافته، بافت را برگردانید و دوباره پایه بلندها را ادامه داده تا به ۴ زنجیره رج قبل برسید در دو دانه از زنجیره‌ها ۲ دانه پایه بلند بافته و ۴ زنجیره بافته در ۲ دانه بعدی زنجیره رج قبل دوباره ۲ دانه پایه بلند ببافید و بافت پایه بلندها را ادامه دهید. بافت به صورت یک نیم دایره بافته می‌شود و بافت را تا ۱۰ رج ادامه دهید. توجه داشته باشید در بالای بافت حتماً باید در وسط ۴ زنجیره اضافه شود و در بالا بافت دور زده می‌شود اما در سمت پایین بافت برگردانده می‌شود و رج بعدی شروع می‌شود. دو تکه به همین صورت ببافید و از وسط به اندازه ۳ تا ۴ سانتیمتر ۲ تکه را به هم بدوزید، جهت بند پشت گردن نخ را دولا کرده و از یک سمت بافت در بالا نخ را وصل کرده و به اندازه دور گردن زنجیره بافته و در سمت دیگر وصل کنید.

طریقه بافت حاشیه لباس

از یک گوشه پایین بافت نخ را وصل کرده و یک رج دور تا دور حلقه ۴ زنجیره بافته و با پایه کوتاه به فاصله‌های منظم وصل کنید.

رج دوم: به فاصله هر ۵ حلقه ۴ زنجیره ۷ پایه بلند در حلقه ششم بافته شود و بافت را تا آخر به همین صورت ادامه دهید.

رج سوم: بافت را طبق معمول ادامه دهید و وقتی به ۷ پایه بلند رج قبل رسیدید دوباره ۷ پایه بلند روی تمام ۷ پایه بلندها ببافید البته به فاصله یک زنجیره از هم یعنی وقتی پایه بلند اول را بافتید یک زنجیره ببافید بعد پایه بلند دوم را ببافید و تا آخر به همین صورت ادامه دهید.

رج چهارم: بافت را با کم کردن یک حلقه ۴ زنجیره ادامه دهید و وقتی به ۷ پایه بلندها رسیدید دوباره روی تمام ۷ پایه بلندها به فاصله ۲ زنجیره، ۷ پایه بلند دیگر ببافید.

رج پنجم: با کم کردن یک حلقه ۴ زنجیره بافت را ادامه دهید و در وسط جاهای خالی ۷ پایه بلندها، ۴ پایه بلند بافته و در کنار خودش با پایه کوتاه وصل کنید و بافت را تا آخر به همین صورت ادامه دهید. در آخر باید در وسط ۷ پایه بلندها فقط دو حلقه ۴ زنجیره داشته باشید. تکه جلوی بالاتنه را به دو تکه جلو وصل کرده و جهت بالاتنه پشت ۱۵ رج از خط کمر سمت راست تا خط کمر سمت چپ ببافید. بعد از آن درزهای کناری را دوخته و دور تا دور بالاتنه را نیز با ۴ پایه بلند در یک جا و در همان جا با پایه کوتاه وصل شود. بافت را ادامه داده و به پایان برسانید، در نهایت یک لباس مجلسی بسیار شیک و زیبا خواهید داشت. امیدوارم که خانمهای عزیز این لباس را ببافند و مورد استفاده قرار دهند. موفق باشید.

منبع : کوک