آموزش سنگ دوزی روی لباس + مدل پیراهن مجلسی سنگ دوزی بلند

مدل پیراهن مجلسی سنگ دوزی شده بلند

مدل پیراهن مجلسی کار شده  روی یقه

مدل پیراهن مجلسی سنگ دوزی شده بلند

مدل پیراهن مجلسی سنگ دوزی شده بلند

مدل پیراهن مجلسی سنگ دوزی شده صورتی

مدل پیراهن مجلسی سنگ دوزی شده بلند

مدل پیراهن مجلسی سنگ دوزی شده بلند

مدل پیراهن مجلسی دکلته سنگ دوزی شده بلند

مدل پیراهن مجلسی دکلته صورتی سنگ دوزی شده بلند

مدل پیراهن مجلسی  پلیسه سنگ دوزی شده بلند

مدل پیراهن مجلسی سنگ دوزی شده بلند

مدل پیراهن مجلسی سنگ دوزی شده بلند

مدل پیراهن مجلسی سنگ دوزی شده بلند

مدل پیراهن مجلسی سنگ دوزی شده بلند

مدل پیراهن مجلسی سنگ دوزی شده بلند

مدل پیراهن مجلسی سنگ دوزی شده بلند

مدل پیراهن مجلسی سنگ دوزی شده بلند

مدل پیراهن مجلسی سنگ دوزی شده بلند

مدل پیراهن مجلسی سنگ دوزی شده بلند

مدل پیراهن مجلسی سنگ دوزی شده بلند

مدل پیراهن مجلسی سنگ دوزی شده بلند

مدل پیراهن مجلسی سنگ دوزی شده بلند

مدل پیراهن مجلسی سنگ دوزی شده بلند

منبع:رسانه ۷