ضرب المثل خسن و خسین هر سه دختران مغاویه‌اند هر وقت یک نفر مطلبی می‌گوید که هیچ جزء آن با هیچ جزئش نخواند این مثل را به زبان آرند. یکی گفت: خسن و خسین هر سه دختران مغاویه بودند که در مدینه آنان را گرگ درید. گفتند: خسن و خسین نبود، حسن و حسین بود. […]

ضرب المثل خسن و خسین هر سه دختران مغاویه‌اند

ضرب المثل, مثل

هر وقت یک نفر مطلبی می‌گوید که هیچ جزء آن با هیچ جزئش نخواند این مثل را به زبان آرند.

یکی گفت: خسن و خسین هر سه دختران مغاویه بودند که در مدینه آنان را گرگ درید.
گفتند: خسن و خسین نبود، حسن و حسین بود. هر سه نبود، هر دو بود. دختر نبود، پسر بود. مغاویه نبود معاویه بود. معاویه هم نبود علی(ع) بود. در مدینه گرگ آنها را پاره نکرد بلکه امام حسن را زنش زهر داد، امام حسین را هم شمر ملعون تو صحرای کربلا شهید کرد. آن کسی را هم که گرگ خورد حضرت یوسف بود آن هم در مدینه نبود در راه کنعان به مصر بود آن هم نخورد بلکه برادرهاش گفتند خورد که از اصل دروغ بود
منبع:iketab.com