یک کیسه حاوی شصت و چهار توپ رنگی است . این توپ ها در هشت رنگ مختلف وجود دارند (یکی از این رنگ ها قرمز است . ) اگر بخواهید بدون نگاه کردن به توپ هایی که از این کیسه خارج می کنید ، با اطمینان ، دست کم سه توپ قرمز داشته باشید ، […]

یک کیسه حاوی شصت و چهار توپ رنگی است . این توپ ها در هشت رنگ مختلف وجود دارند (یکی از این رنگ ها قرمز است . ) اگر بخواهید بدون نگاه کردن به توپ هایی که از این کیسه خارج می کنید ، با اطمینان ، دست کم سه توپ قرمز داشته باشید ، حداقل چند توپ باید از این کیسه بیرون بیاورید ؟ کمی فکر کنید سپس به پاسخ نگاهی بیندازید !
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
پاسخ چیستان توپ های رنگی
پنجاه و نه توپ
حالا می تونید بگید چرا ؟
در بدترین حالت پنجاه و شش توپ اول می توانند از هر رنگی باشند به جز قرمز ! به این ترتیب هشت توپ قرمز باقی مانده است . بنابراین هر سه توپ دیگری که انتخاب شوند ، قرمز خواهند بود .
منبع:http://www.hoosheparsi.ir