مراسم افتتاحیه بیست و سومین جشنواره فیلم فجر شامگاه شنبه در سالن همایش های

مراسم افتتاحیه بیست و سومین جشنواره فیلم فجر شامگاه شنبه در سالن همایش های بین المللی برج میلاد برگزار شد

مراسم افتتاحیه بیست و سومین جشنواره فیلم فجر شامگاه شنبه در سالن همایش های بین المللی برج میلاد برگزار شد

مراسم افتتاحیه بیست و سومین جشنواره فیلم فجر

 مراسم افتتاحیه بیست و سومین جشنواره فیلم فجر

 مراسم افتتاحیه بیست و سومین جشنواره فیلم فجر

مراسم افتتاحیه بیست و سومین جشنواره فیلم فجر

 مراسم افتتاحیه بیست و سومین جشنواره فیلم فجر

مراسم افتتاحیه بیست و سومین جشنواره فیلم فجر

 مراسم افتتاحیه بیست و سومین جشنواره فیلم فجر

مراسم افتتاحیه بیست و سومین جشنواره فیلم فجر

مراسم افتتاحیه بیست و سومین جشنواره فیلم فجر

مراسم افتتاحیه بیست و سومین جشنواره فیلم فجر

 مراسم افتتاحیه بیست و سومین جشنواره فیلم فجر

مراسم افتتاحیه بیست و سومین جشنواره فیلم فجر

مراسم افتتاحیه بیست و سومین جشنواره فیلم فجر

مراسم افتتاحیه بیست و سومین جشنواره فیلم فجر

مراسم افتتاحیه بیست و سومین جشنواره فیلم فجر

مراسم افتتاحیه بیست و سومین جشنواره فیلم فجر

مراسم افتتاحیه بیست و سومین جشنواره فیلم فجر