عکس زیر ارسالی از طرف علیرضا امینی از ملایر از طرف مجید سلطانلو از قزوین از طرف مسعود منگلی پور از طرف خانم ملودی مجد از تهران از طرف سجاد شادلو از ارومیه منبع:http://www.axparsi.com

سوژه های خنده دار و ایرانی سری جدید

سوژه های خنده دار و ایرانی سری جدید

سوژه های خنده دار و ایرانی سری جدید

سوژه های خنده دار و ایرانی سری جدید

سوژه های خنده دار و ایرانی سری جدید

سوژه های خنده دار و ایرانی سری جدید

سوژه های خنده دار و ایرانی سری جدید

سوژه های خنده دار و ایرانی سری جدید

سوژه های خنده دار و ایرانی سری جدید

سوژه های خنده دار و ایرانی سری جدید

سوژه های خنده دار و ایرانی سری جدید

سوژه های خنده دار و ایرانی سری جدید

سوژه های خنده دار و ایرانی سری جدید

سوژه های خنده دار و ایرانی سری جدید

سوژه های خنده دار و ایرانی سری جدید

سوژه های خنده دار و ایرانی سری جدید

سوژه های خنده دار و ایرانی سری جدید

عکس زیر ارسالی از طرف علیرضا امینی از ملایر

سوژه های خنده دار و ایرانی سری جدید

از طرف مجید سلطانلو از قزوین

سوژه های خنده دار و ایرانی سری جدید

از طرف مسعود منگلی پور

سوژه های خنده دار و ایرانی سری جدید

از طرف خانم ملودی مجد از تهران

سوژه های خنده دار و ایرانی سری جدید

از طرف سجاد شادلو از ارومیه

سوژه های خنده دار و ایرانی سری جدید

منبع:http://www.axparsi.com