رسانه ۷ –ریشه شکست های بزرگ ، از ناراستی های بسیار کوچک ، سرچشمه می گیرند .  حکیم ارد بزرگ فرومایگان ، پس از پیروزی ، همآورد شکست خورده خویش را به ریشخند می گیرند .  حکیم ارد بزرگ شکست ، بن بست نیست ، یک پیچ است بسوی پیروزی .  حکیم ارد بزرگ در […]

رسانه ۷ –ریشه شکست های بزرگ ، از ناراستی های بسیار کوچک ، سرچشمه می گیرند .  حکیم ارد بزرگ
فرومایگان ، پس از پیروزی ، همآورد شکست خورده خویش را به ریشخند می گیرند .  حکیم ارد بزرگ
شکست ، بن بست نیست ، یک پیچ است بسوی پیروزی .  حکیم ارد بزرگ
در دل سیاهی شکست ، نور امید سو سو می زند ، نوری که اگر باورش کنیم ، به زودی خورشید تابان زندگی ما خواهد شد .  حکیم ارد بزرگ
اگر زندگی را در نرمش و جاری بودن بدانیم ، هیچ گاه نمی شکنیم .  حکیم ارد بزرگ
شناخت موشکافانه هر شکست ، پیشرفت را در پی دارد .  حکیم ارد بزرگ
بسیاری از رویدادهای تلخ زندگی ، پیک خوشبختی هستند . حکیم ارد بزرگ
شکست و پیروزی ، دل آدم فرهمند را نمی لرزاند ، او به آرمان و هدف خویش می اندیشد . حکیم ارد بزرگ
هنرمندان ، شاعران و نویسندگان افسرده و غمگین ، دروازه های شکست را بر روی سرزمین خویش ، باز می کنند . حکیم ارد بزرگ
منبع:persianblog.ir