رسانه ۷ –سخن بزرگان کارهای بزرگ تنها از مردان بزرگ ساخته است و مردان هنگامی بزرگ می شوند که بخواهند. شارل دوگل چون راه رفتن آموختم به دویدن پرداختم. نیچه بزرگترین فر و داشته قهرمانان و بی باکان روزگار ، دلهایی است که به آنها امید بسته اند .  حکیم ارد بزرگ تو فقط امروز […]

رسانه ۷ –سخن بزرگان

کارهای بزرگ تنها از مردان بزرگ ساخته است و مردان هنگامی بزرگ می شوند که بخواهند. شارل دوگل

چون راه رفتن آموختم به دویدن پرداختم. نیچه

بزرگترین فر و داشته قهرمانان و بی باکان روزگار ، دلهایی است که به آنها امید بسته اند .  حکیم ارد بزرگ

تو فقط امروز زنده نیستی ، فکر آینده هم باش مارسل آشارچ

پیروزی واقعی جان آدمی، فکرکردن است. هوگو

خودستایی ، بزرگترین دام برای کسانی است ، که کار دیگران را نقد و بررسی می کنند .  حکیم ارد بزرگ

نگهداری ثروت به مراتب دشوار تراز کسب آن است. گورکی
تواضع بیجا ، آخرین حد تکبر است. لابرویر

غمگین مباشید ، چرا که خوشبختی ، می تواند از درون تلخ ترین روزهای زندگی شما ، زاده شود . حکیم ارد بزرگ

همه خوبند اما نه برای همه کار . مثل اسپانیائی

برای شب پیری در روز جوانی چراغی باید تهیه کرد. پلوتارک

سازگاری با زیستگاه و کوشش برای بهتر شدن جایگاه امروزی ، ویژگی آدمهای خردمند است . حکیم ارد بزرگ

مرد بزرگ برخود سخت می گیرد و مردکوچک به دیگران. کنفوسیوس

هر کار بزرگ در آغاز محال بخ نظر می رسد. کارلایل

آنکه نمی تواند از خواب خویش ، برای فراگیری دانش و آگاهی کم کند ، ارزش برتری و بزرگی ندارد .  حکیم ارد بزرگ

منبع:.blogsky.com