رسانه ۷ –سخن بزرگان زمین همچون آینه می تواند ، بازخورد رفتارها و کنش های ما باشد .  حکیم ارد بزرگ بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم. جانسون شغل تنها زمانی ارزش و اعتبار دارد که آزادانه پذیرفته شود . آلبرکامو خردمندان ، پیشتاز روزگار خویش اند .  حکیم ارد بزرگ تا […]

رسانه ۷ –سخن بزرگان

زمین همچون آینه می تواند ، بازخورد رفتارها و کنش های ما باشد .  حکیم ارد بزرگ

بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم. جانسون

شغل تنها زمانی ارزش و اعتبار دارد که آزادانه پذیرفته شود . آلبرکامو

خردمندان ، پیشتاز روزگار خویش اند .  حکیم ارد بزرگ

تا چیزی را نپذیریم نمی توانیم تغییرش دهیم . کارل یونگ

تنها زندگی ارزشمند است که صرف دیگران شود . آلبرت انیشتن

با ترشرویی به میان مردم رفتن ، تنها از بیماران ساخته است .  حکیم ارد بزرگ

عشق نور است که هرچه را در مسیرش قرار بگیرد – از جمله قلب ها را – از خود روشن می سازد . باربارا دی آنجلیس

صاحب همت در پیچ و خم های زندگی هیچ گاه با یاس و درماندگی رو به رو نخواهد شد . ناپلئون

آنانی که همیشه در آرامش هستند ، لاابالی ترین آدمهایند .  حکیم ارد بزرگ

وضع و حال مردمان تنگ فکر به وضع و حال بطریهای تنگ دهن می ماند ، هرچه کمتر در خود داشته باشند با سر و صدای بیشتری آن را به خارج می ریزند . پوپ

تقریبآ همه مردم بخشی از عمرشان را ، در تلاش برای نشان دادن ویژگی هایی که ندارند ، تلف می کنند . سامول جانسون

فرومایگان پس از پیروزی ، همآورد شکست خورده خویش را ، به ریشخند می گیرند .  حکیم ارد بزرگ

ما ندرتاً درباره آنچه که داریم فکر می کنیم ، درحالیکه پیوسته در اندیشه چیزهایی هستیم که نداریم . شوپنهاور

خدا به زمان احتیاج ندارد و هرگز دیر نمی کند . اسکاول شین

برای پویایی و پیشرفت ، گام نخست از پشت درهای بسته برداشته می شود .  حکیم ارد بزرگ

اگر شاه به تو مهربان باشد دلیر و گستاخ مشو ، از آنکه طبع شاه چون آتش است و دل شیر از آن می هراسد . بزرگمهر حکیم

آرزومند آن مباش که چیزی غیر از آنچه هستی باشی، بکوش که کمال آنچه هستی باشی . دی سلز

روان پاک ، برای همگان ، آرزوی بهروزی و شادمانی می کند .  حکیم ارد بزرگ

منبع:.blogsky.com