رسانه ۷ –سخن بزرگان گر به دنبال موفقیت نروید خودش به دنبال شما نخواهد آمد . مارو اکلینز اگر ندانید که به کجا می روید , چگونه توقع دارید به آنجا برسید ؟ باسیل اس.والش تا مردم بر داشته ها و حقوق خویش آگاه نشوند ، گامی برای نگهداری از آنها بر نمی دارند . […]

رسانه ۷ –سخن بزرگان

گر به دنبال موفقیت نروید خودش به دنبال شما نخواهد آمد . مارو اکلینز

اگر ندانید که به کجا می روید , چگونه توقع دارید به آنجا برسید ؟ باسیل اس.والش

تا مردم بر داشته ها و حقوق خویش آگاه نشوند ، گامی برای نگهداری از آنها بر نمی دارند . حکیم ارد بزرگ

خشم با دیوانگی آغاز می شود و با پشیمانی پایان می پذیرد . فیثاغورث

وقتی هدفمان را از دست می دهیم مجبور هستیم سعی خود را چند برابر کنیم . مارک تواین

پایداری و کوشش ، کلید هر در بسته ای است . حکیم ارد بزرگ

اگر انتظار و توقع نداشته باشی همه دوست تو اند . رابیندرانات تاگور

اگر کسی ترا آنطور که میخواهی دوست ندارد به این معنی نیست که تو را با تمام وجودش دوست ندارد. گارسیا مارکز

خوشبختی را ، در کاشانه غم پرستان ، جست و جو مکن . حکیم ارد بزرگ

آنان که از خود عشق ساطع می کنند با عشق زندگی می کنند و با عشق نیز نفس می کشند ، دیگران را به سمت خود می کشانند . باربارا دی آنجلیس

در درون جسارت ، نبوغ و قدرت سحر آمیزی نهفته است.گوته

همکاری های گروهی ، بهروزی و توانایی در پی دارد .  حکیم ارد بزرگ

شانس هرگز کافی نیست . اندرو متیوس

قابلیت انعطاف داشته باشید . تنها همین یک خصوصیت که بتوانید شیوه کار خود را تغییر دهید موفقیت شما را تضمین می کند . آنتونی رابینز

اگر پنداری توان پیش بردن ما را نداشته باشد ، همان بهتر که زودتر رهایش کنیم .  حکیم ارد بزرگ

دوست واقعی کسی است که دستهای تو را بگیرد ولی قلب ترا لمس کند . مارکز

منبع:.blogsky.com