رسانه ۷ –شامپانزه رو نگاه کن … اصن تو نگاهشون یه حسرتی هست که انگار اگه   فقط یه تست درست ، بیشتر میزدن دانشگاه تهران قبول میشدن !!!   منبع:daneshgah-feiz

رسانه ۷ –شامپانزه رو نگاه کن …

اصن تو نگاهشون یه حسرتی هست که انگار اگه 
 فقط یه تست درست ، بیشتر میزدن دانشگاه تهران قبول میشدن !!!

 

منبع:daneshgah-feiz