سردار‌ آزمون بازیکن جوان روبین کازان روسیه با گذاشتن عکس زیر در اینستاگرام

رسانه ۷  سردار‌ آزمون بازیکن جوان روبین کازان روسیه با گذاشتن عکس زیر در اینستاگرام خود به شباهتش به این شخصیت کارتونی اشاره کرده است

  سردار‌ آزمون بازیکن جوان روبین کازان روسیه با گذاشتن عکس زیر در اینستاگرام خود به شباهتش به این شخصیت کارتونی اشاره کرده است.

 شباهت جالب سردار‌آزمون به شخصیت کارتونی

بانک ورزش