طرح جلد مجله فکاهیون در سال ۶۵ که قرار بود در سال دو هزار به واقعیت بپیوندد ولی خیلی زودتر واقعی شد.

طرح جلد مجله فکاهیون در سال ۶۵ که قرار بود در سال دو هزار به واقعیت بپیوندد ولی خیلی زودتر واقعی شد.

منبع:تابناک