یک زن نیاز دارد به این باور برسد که لایق دوست داشته شدن است . به محض اینکه به این باور برسد درهای قلبش را به روی همسرش می گشاید

shutterstock_03135
نیازهای یک زن

رسانه ۷   بسیاری از زنان از ترس از اینکه محتاج و ضعیف به نظر برسند ، نیازهایشان را انکار     می کنند .

حتی اگرزنی احساس کند به نیازهایش پاسخ داده نمی شود از نظر او اشتباهی بزرگ است که دست از درخواست کردن بردارد و شروع به انجام دادن کاری برای خودش کند .

بسیار اهمیت دارد که یک زن بیاموزد چگونه نیازها و خواسته هایش را بیان کند بدون اینکه پرتوقع و عیب جو باشد .

بسیاری از زنان در یک رابطه بیش از اندازه دهنده اند .  زمانی که متوجه  این موضوع    می شوند اغلب در عوض اینکه به همسرشان فرصت تغییر و جبران بدهند ، کاملاً     دهندگی شان را قطع می کنند .

یک زن نیاز دارد به این باور برسد که لایق دوست داشته شدن است . به محض اینکه به این باور برسد درهای قلبش را به روی همسرش می گشاید و اجازه می دهد که عشق جریان یابد .

امروزه بسیاری از زنان تلاش می کنند که فقط دهنده عشق باشند و در پاسخ عشقی دریافت نمی کنند . آن ها نیاز به زمان دارند . زمانی برای اینکه ابتدا به خودشان بپردازند ، به خودشان توجه کنند و خودشان را کشف کنند .

زنان در دوران جوانی شان تمایل بیشتری به از خودگذشتگی و قربانی کردن نیازهایشان برای شکوفا کردن همسرشان دارند .

یک زن توانایی عجیبی در شادمانه بذل کردن دارد . اما هنگامی که او با لبخندی بر لب همچنان در حال دهندگی است به معنای این نیست که هرگز به انتهای ظرفیت دهندگی اش نخواهد رسید .

یک زن به اندازه ای که برایش مقدور  باشد دهنده است اما باید توجه شود که اگر کمتر از حد لازم دریافت کند ، خالی می شود و از پا می افتد .

زن اغلب با آنچه شوهرش می خواهد انجام دهد موافقت می کند اما این به معنای آن نیست که خواست شوهرش ، خواسته او نیز هست .

زن هیچ گاه امتیازات را محاسبه نمی کند . او بی دریغ بذل می کند و انتظار دارد که همسرش نیز همین کار را بکند .

زمانی که یک زن خواهان امتیاز از شوهرش است ، کارهای کوچک به پراهمیتی کارهای بزرگ برای اوست . دریافت یک شاخه گل به میزان پرداخت بموقع کرایه خانه امتیاز دارد !

زنان احساس ناگفته ای دارند که بیان می کند : « نمی خواهم به او بگویم که به چه نیاز دارم و چه می خواهم . اگر او واقعاً عاشقم باشد خودش می داند . »

هم زنان و هم مردان باید به یاد داشته باشند که همسرشان همیشه به صورت غیر ارادی نمی داند که خواسته آن ها چیست .

یک زن دوست ندارد همسرش کاری را که از او خواسته فراموش کند ، در نتیجه نارضایتی حاصل از آن تبدیل به غرزدن می شود . زن احساس می کند که باید شروع به بیان دوباره در خواستش برای دریافت  حمایت از طرف مرد کند .

زن نیاز دارد که احساس کند مورد احترام و اهمیت است . او دوست ندارد نادیده گرفته شود و در انتهای فهرست اولویت های همسرش باشد .

موفق باشی