اگه زن دیگری ، مرد شما رو دزدید

رسانه ۷ اگه زن دیگری ، مرد شما رو دزدید
هیچ انتقامی بهتر از آن نیست که بگذارید نگهش دارد
مردان واقعی دزدیده نمی شوند !!!

خسته ولی پرامید