برانکو ایوانکوویچ از مسئولان الاهلی درخواست کرده تا هر طور شده عمر السوما را در این تیم حفظ کنند.

برانکو ایوانکوویچ از مسئولان الاهلی درخواست کرده تا هر طور شده عمر السوما را در این تیم حفظ کنند.