واکنش آزاده نامداری از شنیدن این خبر

آزاده نامداری نوشت:نه چون اهل خطا بودیم،رسوا ساختی مارا،…که ازاول برای خاک دنیا ساختی مارا،/که باور میکندبااینکه درآغازمی دیدی/که منکر میشویم آخرخودت را، ساختی مارا،

شعر جالبی که آزاده نامداری منتشر کرد….
آزاده نامداری با انتشار عکس زیر نوشت :

 شوکه شدن آزاده نامداری از شنیدن یک حرف

نه چون اهل خطا بودیم،رسوا ساختی مارا،…که ازاول برای خاک دنیا ساختی مارا،/که باور میکندبااینکه درآغازمی دیدی/که منکر میشویم آخرخودت را، ساختی مارا،…..این شعر شاید شبیه نیایش باشه،شایدشبیه طلب بخشش..نمیدونم..خدایاببخش اگه اونی که تو خواستی نشدیم…اشرف مخلوقاتت ازکجاها سر درمیاره.گاهی.
پ.ن..عکس یکی از دفعاتیه که باز ازشنیدن چیزی شوکه شدم،،شعر،استاد فاضل نظری،عکس،،علی وزینی،،

صفحه اجتماعی آزاده نامداری