آزاده نامداری در کنار دوستان دانشگاهش چی خورد؟

آزاده نامداری با انتشار عکس زیر درصفحه اجتماعی خود نوشت:همین الان یهویی،،،البته بهتره بگم دوستان عزیز دوران دانشگام…جای همتون خالی،،،فریگل،،مریم،ثمین ازشیراز،،،

عکس یهویی آزاده نامداری با دوستان دوران دانشگاهش …
آزاده نامداری با انتشار عکس زیر درصفحه اجتماعی خود نوشت:

همین الان یهویی،،،
البته بهتره بگم دوستان عزیز دوران دانشگام…جای همتون خالی،،،فریگل،،مریم،ثمین ازشیراز،،،،،

دورهمی آزاده نامداری با دوستان دوران دانشگاه

صفحه اجتماعی آزاده نامداری