تصاویر کسانی که به منزل مرحوم صادق طباطبایی رفتند

مهناز افشار در منزل مرحوم صادق طباطبایی

مهناز افشار به همراه چهره ها و شخصیت های سیاسی و فرهنگی در منزل مرحوم صادق طباطبایی

در سومین شب از حضور شخصیت ها در منزل مرحوم صادق طباطبایی ، شب گذشته جمعی از چهره ها و شخصیت های سیاسی و فرهنگی این ضایعه را به خانواده آن مرحوم تسلیت گفتند.

 دکتر معصومه ابتکار و همسرش سید محمد هاشمی و مهناز افشار بازیگر سینما از جمله شخصیتهایی بودند که در منزل دکتر صادق طباطبایی حضور یافتند و این ضایعه را به خانواده مرحوم تسلیت گفتند.

 مهناز افشار به همراه چهره ها و شخصیت های سیاسی و فرهنگی در منزل مرحوم صادق طباطبایی

معصومه ابتکار

 مهناز افشار به همراه چهره ها و شخصیت های سیاسی و فرهنگی در منزل مرحوم صادق طباطبایی

مهناز افشار

مهناز افشار به همراه چهره ها و شخصیت های سیاسی و فرهنگی در منزل مرحوم صادق طباطبایی

حمید استیلی

مهناز افشار به همراه چهره ها و شخصیت های سیاسی و فرهنگی در منزل مرحوم صادق طباطبایی

 مهناز افشار به همراه چهره ها و شخصیت های سیاسی و فرهنگی در منزل مرحوم صادق طباطبایی

مهناز افشار به همراه چهره ها و شخصیت های سیاسی و فرهنگی در منزل مرحوم صادق طباطبایی

 مهناز افشار به همراه چهره ها و شخصیت های سیاسی و فرهنگی در منزل مرحوم صادق طباطبایی

جماران