پلیس پایتخت در بیست و هشتمین طرح رعد امروز خودرو پژو ۴۰۵ نامتعارفی را توقیف کرد صاحب خودرو گفته است: سیستم ماشینم ۳۷ میلیون تومان است.

رسانه ۷: پلیس پایتخت در بیست و هشتمین طرح رعد امروز خودرو پژو ۴۰۵ نامتعارفی را توقیف کرد صاحب خودرو گفته است: سیستم ماشینم ۳۷ میلیون تومان است.