قلب من به تیغ کسانی زخم برداشت که از آنها انتظار مخبت داشتم نه فراموشی

در شگفتم که سلام آغاز هر دیداریست.ولی در نماز پایان است.شاید این بدین معناست که پایان نماز،آغاز دیدار است

*

*

آدم مغرور مثل کسی است که بالای کوه ایستاده باشد و
همه را کوچک ببیند
غافل از اینکه مردم هم از پایین او را کوچک میبینند

*

*

در زندگی به هیچکس اعتماد نکن!آیینه هم با تمام یک رنگیش دست چپ و راست را به تو اشتتباه نشان میدهد‎!‎

*

*

از بخت بدم …
شدم آینه فروش شهر کورها….

*

*

سرنوشت شما مقابل شماست نه پشت سرتان

*

*

مثل سیگار نصفه …
افتادم
در جهانی که پمپ بنزین بود….

*

*

ﻓﻼﺳﻔﻪ درﺑﺎرﻩ ﻋﺸﻖ ﺧﯿﻠﯽ ﺣﺮﻓﻬﺎ زدﻧﺪ
اﻣﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﻫﯿﭻ ﮐﺪاﻣﺸﺎن ﺑﻪ ﭘﺎی ﻣﻨﻄﻖ ﺗﻮ ﻧﺮﺳﯿﺪ
.. رﻓﺘﯽ و ﮔﻔﺘﯽ : ﻫﻤﯿﻨﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ

*

*

علی چپ راست می گفت!!!
اینروزها کوچه اش ظرفیت اینهمه متقاضی را ندارد…
باید بزرگراهش کرد

*

*

کسی که گناه نکرده ات را ببخشد در حقیقت گناه خود کرده اش را می بخشد 
جبران خلیل جبران

*

*

وقتی به کسی به طور کامل و بدون هیچ شک و تردیدی اعتماد میکنید درنهایت دو نتیجه ی کلی خواهید داشت:
شخصی برای زندگی یا درسی برای زندگی…

*

*

مزرعه را موریانه خورد ولی ما برای
گنجشک ها مترسک
ساختیم،لعنت به این حماقت!

*

*

یادت باشه همیشه خودتو بنداز تابگیرنت…
اگه خودتو بگیری میندازنت!

*

*

قله ای که چند بار فتح شود ؛
بی شک روزی تفریحگاه عمومی میشود!…….
مواظب دلت باش!…

*

*

آدمای بزرگ همه چیزشون بزرگه…حتی اشتباهای کوچیکشون!

*

*

ای کاش انسانها همانقدر که ازارتفاع میترسیدند , کمی هم از پستی هراس داشتند….!!

*

*

مشکل اینجاست،
همیشه آدم های تنوع طلب…
دست می گذارند رو آدمهای وفادار

*

*

اگر کسی حرفی بهت زد که نیاز پیدا کردی که امتحانش کنی باید در شرایط سخت محکش بزنی…..

*

*

قلب من به تیغ کسانی زخم برداشت که از آنها انتظار مخبت داشتم نه فراموشی

*

*

اینجا زمین است…
بدبخت ها را مستند میکنند،
خوشبختی را سریال،
و از جدایی ها فیلم سینمایی می سازند.!!!

*

*

تا امکان سفر به سرزمین با شکوه رویاها وجود دارد …چرا سفر به سرزمین برهوت تلخی ها!!!

منبع:infsms