اگه یه عروسی با ۳۰۰۰ مهمان براتون عجیب بود ، ازداوج ۳۸۰۰ نفر را باید باور کنین !

۳۸۰۰ نفر در یک مراسم، ازدواج خود را جشن گرفتند تصاویر از چین است