در این جشنواره تمام اشکال با استفاده ازنورهای رنگی ایجاد شده است

 شهر شارجه امارات میزبان جشنواره نور است. این تصاویر و نورپردازی ها همراه با پخش موسیقی با هدف جذب گردشگر انجام می شود.