طرز بافت نیم تنه زنانه و پیراهن

طرز بافت نیم تنه زنانه ,بافت پیراهن ,بافت کلاه, آموزش بافتنی, آموزش قلاب بافی

پیراهن ، نیم‌تنه با کلاه و سربند

کاموای موهر ۹عدد و میل شمارۀ ۴

سایز: ۳۸ – ۳۶

 پیراهن

 کمر: دور کمر را با ۳۲ دانه شروع و طبق نمونۀ بافته شده و توضیح نقشه به اندازۀ دور کمر ۶۴ سانتی‌متر بافته و کور می‌کنید.

دامن پیراهن: برای بافت دامن، از کمر بافته شده به این ترتیب دانه می‌گیریم: از داخل هر رج ۳دانه به این ترتیب می‌گیریم؛ یک دانه از زیر، ژته و مجدد یک دانه از زیر تا ۲/۱ دور کمر بافته شده. به این ترتیب ۱۶۶ دانه خواهید داشت. برای پشت هم به همین ترتیب دانه می‌گیریم و پشت دامن را هم به بلندی ۵۲ سانتی‌متر می‌بافیم.

بالاتنه: برای بالاتنۀ پیراهن از سوی دیگر کمر بافته شده، ۵۵ دانه درآورده (می‌گیریم) و ۲ دانه درمیان اضافه کرده تا ۸۲ دانه شود. بافت را تا حلقه آستین هر ۵ سانتی‌متر در طرفین پیش ۲دانه اضافه کنید. (هر طرف ۲ بار اضافه شود) بافت را ادامه داده تا بلندی بالاتنه از کمر تا حلقه آستین ۱۷سانتی‌متر شود. سپس طبق الگو حلقه آستین و یقه را بافته و سرشانه‌ها را در دو مرحله کور کرده و بالاتنۀ پشت را هم به این ترتیب می‌بافیم. با این تفاوت که از کمر، یقه را به شکل هفت باز می‌کنیم و طبق الگو هر طرف یقه ۱۹دانه به فاصلۀ هر ۵رج کم می‌کنیم و سر شانه‌ها را مانند پیش کور کنید. سمت چپ پیراهن را ۲۰سانتی متر (از حاشیۀ کمر به پایین) باز گذاشته تا زیپ دوخته شود.

آستین: با ۲۰دانه شروع و به اندازۀ دور بازو بافته و کور می‌کنیم. (مانند دور کمر) سپس برای پایین آستین ۴۱دانه از بافت دور بازو درآورده و یک دانه در میان اضافه کرده و در مجموع ۸۲ دانه را به بلندی ۲۳ سانتی‌متر بافته و کور کنید. برای بالای آستین ۳۱ دانه درآورده و۲ دانه در میان اضافه کرده تا ۶۲ دانه شده، سپس هر ۳ سانتی‌متر در طرفین آستین ۲ دانه اضافه می‌کنیم (هر طرف ۲ بار اضافه شود) و بافت را تا ۴سانتی متر ادامه داده و حلقه آستین را مطابق الگو ببافید و بعد از حلقه آستین هر ۳ رج از طرفین آستین کم کرده تا ۳۰دانه باقی بماند. در این مرحله هر طرف آستین را در ۲مرحله ۳دانه کم کرده و ۱۸دانۀ باقی مانده را ۳رج بافته و کور کنید.

نیم‌تنه با کلاه

   

پیش: ۷۴دانه سرانداخته و ۲ دانه زیر و ۲دانه رو می‌بافیم تا ۳۳سانتی‌متر. سپس طبق الگو، یقه را بافته و سرشانه‌ها را در سه مرحلۀ ۸ تایی کور کنید. در طرفین پیش ۲دکمه دوخته شده است.

پشت: مانند پیش بافته می‌شود و بعد از کور کردن سرشانه‌ها، دانه‌های باقی مانده که مربوط به یقۀ پشت است، کور می‌کنیم. در طرفین پشت ۲ حلقه برای دکمه است که هر کدام با ۵ زنجیره با قلاب بافته شده است.

نکته: این نیم‌تنه را بلندتر هم می‌توانید ببافید و زیر پالتو و کاپشن استفاده کنید. (آقایان و بانوان)

کلاه: به غیر از ۱۴ دانۀ وسط یقه، ۵۴دانه از دور یقه درآورده و یک دانه در میان اضافه می‌کنیم تا دانه‌ها ۱۰۸ دانه شده و ۲۰دانۀ هر طرف کلاه را از نقشه‌ای که برای پیراهن استفاده شده می بافیم. کلاه را به بلندی ۴۰سانتی متر بافته و برای وسط کلاه ۲۰دانه برای نقشه نگه می‌داریم و مانند بافت پاشنۀ جوراب (تقسیم کلاه ۴۴ – ۲۰ – ۴۴) ۲۰دانۀ وسط ثابت می‌ماند. در هر رج از طرفین کلاه کم کرده تا فقط ۲۰دانۀ وسط کلاه باقی بماند. سپس حاشیۀ طرفین کلاه را به اندازۀ ۲۰دانۀ باقی مانده بافته و به هم وصل کنید.

سربند: ۷۴دانه سرانداخته (به اندازۀ دور سر) و به بلندی ۱۴سانتی‌متر بافته، کور می‌کنیم و سپس می‌دوزید.

نکته: برای پیراهن، نیم تنه با کلاه و سربند از بافت ۲دانه زیر و ۲دانه از رو استفاده شده است.

بافت نقشه

شروع نقشه ۳دانه از زیر می‌بافیم. سپس بقیۀ دانه‌ها ۲دانه رو و ۲ دانه زیر ادامه داده و  ۳ دانه آخر هم از زیر بافته شود.

۳دانۀ اول و آخر نقشه دور کمر پیراهن و دور بازوی آستین به این دلیل است که وقتی دانه‌ها را  درمی‌‌آورید، ترتیب ۲دانه زیر و ۲ دانه رو حفظ شود. برای بافت هر لوزی ۶دانه (۲دانه زیر­- ۲دانه رو- ۲دانه زیر) در نظر گرفته شده که از کنار دانۀ ششم (نه از داخل دانه) کاموا را به شکل دانه کشیده و روی دانۀ اول انداخته و بافت را به ترتیبی که دانه‌ها قرار دارند، ببافید. بعد از ۷رج، ردیف انداختن لوزی‌ها را تغییر دهید (مانند نمونۀ بافته شده) و تا آخر به همین ترتیب ادامه می‌دهید.

نکته: برای تزیین خط‌وط لوزی از ملیله‌شکستۀ طلایی استفاده شده است. می‌توانید از کامواهای دیگر به غیر از موهر یا به جای ملیله‌شکسته از تزیینات دیگر استفاده کنید.

مدل‌های ارائه شده می‌تواند به سلیقۀ شما تغییر یابد.

منبع :ایران بانو