کلیه بافت ها پایه کوتاه می باشد یک حلقه طلایی ۶ تایی می سازیم. از ابتدای بافت را با یک سنجاق مشخص می کنیم تا شروع بافت را گم نکنیم. در هر زنجیره ۲ تا پایه کوتاه می بافیم (اکنون ۱۲ زنجیره داریم) ۲ تا می بافیم در بافت سوم دو تا در یکی می […]

آموزش بافت عروسکهای بافتنیآموزش بافت عروسکهای بافتنی

کلیه بافت ها پایه کوتاه می باشد
یک حلقه طلایی ۶ تایی می سازیم. از ابتدای بافت را با یک سنجاق مشخص می کنیم تا شروع بافت را گم نکنیم.
در هر زنجیره ۲ تا پایه کوتاه می بافیم (اکنون ۱۲ زنجیره داریم)
۲ تا می بافیم در بافت سوم دو تا در یکی می بافیم این کار را تا پایان رج تکرار می کنیم ( ۱۸ زنجیره داریم)
۳ تا می بافیم دو پایه در یکی می بافیم یعنی در زنجیره چهارم تا پایان رج تکرار می کنیم ( ۲۴ زنجیره داریم)

۴ تا می بافیم دو پایه در یکی می بافیم تا پایان رج تکرار می کنیم. در انتها ۳۰ دانه داریم
۵ تا می بافیم دو پایه در یکی می بافیم تا پایان رج تکرار می کنیم.در انتها ۳۶ دانه داریم.
۶ تا می بافیم دو پایه در یکی می بافیم تا پایان رج تکرار می کنیم. ۴۲ دانه داریم.
یک رج ساده می بافیم. در تمام دانه ها یک پایه می زنیم.

۷ تا می بافیم دو پایه در یکی می بافیم تا پایان رج تکرار می کنیم
در این رج در همه دانه ها یک پایه کوتاه می زنیم
۸ تا می بافیم دو پایه در یکی می بافیم تا پایان رج تکرار می کنیم
سه رج در تمام پایه ها یک پایه کوتاه میزنیم.

۵ تا می بافیم دو پایه در یکی می بافیم تا پایان رج تکرار می کنیم
۴ تا می بافیم دو پایه در یکی می بافیم تا پایان رج تکرار می کنیم
۳ تا می بافیم دو پایه در یکی می بافیم تا پایان رج تکرار می کنیم
۲ تا می بافیم دو پایه در یکی می بافیم تا پایان رج تکرار می کنیم
یکی در میان می بافیم تا انتهای کار بسته شود. قبل از بسته شدن آن را پر می کنیم.

بافت تاج بالای سر :
یک حلقه طلایی ۶ تایی می سازیم. از ابتدای بافت را با یک سنجاق مشخص می کنیم تا شروع بافت را گم نکنیم.
در هر زنجیره ۲ تا پایه کوتاه می بافیم (اکنون ۱۲ زنجیره داریم)
دو رج ساده می بافیم. حالا ۲ دانه می بافیم یکی جا می اندازیم.
یک رج ساده می بافیم.
یکی در میان می بافیم تا انتهای کار بسته شود. قبل از بسته شدن آن را پر می کنیم.

بافت منقار:
یک حلقه طلایی ۶ تایی می سازیم. از ابتدای بافت را با یک سنجاق مشخص می کنیم تا شروع بافت را گم نکنیم.
در هر زنجیره ۲ تا پایه کوتاه می بافیم (اکنون ۱۲ زنجیره داریم)
دو رج ساده می بافیم
در این رج دو تا پایه ساده می بافیم در پایه سوم دو پایه کوتاه می زنیم. تا انتها این کار را تکرار می کنیم
یک رج ساده می بافیم. کور می کنیم.

بافت ابرو:
۱۳ زنجیره می زنیم. در هرکدام یک پایه کوتاه می زنیم. بر می گردیم.
یک رج پایه کوتاه می زنیم.
در این رج به این صورت می بافیم. ۴ دانه پایه دوبل یا پایه بلند. ۴ تا پایه نیم دوبل و ۴ پایه کوتاه.

بافت چشم: قسمت سفید چشم
یک حلقه طلایی ۶ تایی می سازیم. در هرکدام دو پایه کوتاه می زنیم.
رج دوم: از دوازده پایه ای که داریم در ۴ تای اول پایه کوتاه می زنیم. ۴ تای دوم پایه بلند و ۴ تای سوم پایه کوتاه.
رج سوم: مانند رج دوم بافته میشود. با این تفاوت که هر پایه ای که بافته می شود. یک زنجیره هم زده می شود.

آموزش بافت عروسکهای بافتنی

منبع :آی هدیه