شماری از مردان افغان برای اعتراض به برخوردهای خشونت آمیز با زنان افغانستان، برقع به سر کردند.

به گزارش العالم، حدود ۳۰ مرد افغان درحالیکه برقع به سرکرده بودند مقابل ساختمان کمیته مستقل حقوق بشر در افغانستان تجمع کردند.

اخبار,اخباراجتماعی ,خشونت علیه زنان

این افراد پلاکاردهایی را به دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود، “درد زنان درد ما است برابری پیام ما است”و “ما به هرنوع خشونت نه می گوییم” .

این اقدام در اعتراض به افزایش برخوردهای خشونت آمیز با زنان افغانستان صورت گرفت.

اخبار اجتماعی  –  العالم