فتو کاتور زیبا و جالب از ظریف تا احمدی نژاد این روزها

فتوکاتور
ظریف: الکی مثلاً من بلد نیستم مذاکره کنم!
ظریف: الکی مثلاً من بلد نیستم مذاکره کنم!
ظریف: الکی مثلاً من بلد نیستم مذاکره کنم!
ظریف: الکی مثلاً من بلد نیستم مذاکره کنم!
ظریف: الکی مثلاً من بلد نیستم مذاکره کنم!

ظریف: الکی مثلاً من بلد نیستم مذاکره کنم!

ظریف: الکی مثلاً من بلد نیستم مذاکره کنم!
ظریف: الکی مثلاً من بلد نیستم مذاکره کنم!
ظریف: الکی مثلاً من بلد نیستم مذاکره کنم!
ظریف: الکی مثلاً من بلد نیستم مذاکره کنم!
عصر ایران۲