علی کوچک و بی نوای خانه ی سبز آرش نادری، علی کوچک و بی نوای خانه ی سبز پس از گذر سالها

علی کوچک و بی نوای خانه ی سبز

علی کوچک و بی نوای خانه ی سبز پس از گذر سالها

  آرش نادی، علی کوچک و بی نوای خانه ی سبز

آرش نادری، علی کوچک و بی نوای خانه ی سبز پس از گذر سالها

سبز سبزم ریشه دارم

من درختی استوارم

سبز سبزم ریشه دارم

در زمستان هم بهارم

شور و عشق و شادیم را

از خدایم هدیه دارم

هرچه هستم، هرکه باشم

چشمه‌ام، پاکم، زلالم