تصاویرتخم مرغ های رنگی سحر ولد بیگی برای نوروز

نیما فلاح و همسرش در حال آشپزی

تخم مرغ های رنگی سحر ولد بیگی برای نوروز

ولد بیگی نوشته: یه جایی باید بری بری به سوی قسمت به سوی هدف والاتر به سوی انچه برای ان، اینجایی به سوی رویایت، رویایی زیبا رویایی که برکت دارد و حرکت بسوی کمال در این مسیر پر از خار و خاشاک تو باید به وجودی تکیه کنی که از انی؛ و اوست که مسیرت را ردیابی می کند