پس همیشه در کنار دولت خدمتگزار

با بصیرت “همدلی و هم زبانی” می کنیم

اس ام اس سال دولت وملت ، همدلی و همزبانی

ما برای رهبر خود جانفشانی می کنیم

کشور خود را غریق مهربانی می کنیم

پس همیشه در کنار دولت خدمتگزار

با بصیرت “همدلی و هم زبانی” می کنیم
—اس ام اس سال دولت وملت ، همدلی و همزبانی—

 

در دستهای ملت گرمی محبت
در دیدگان دولت نور محبت
در سخن ملت کلام محبت
در کردار دولت آثار محبت بیافرین

 

—اس ام اس سال دولت وملت ، همدلی و همزبانی—

 

چون ملت را سراپرده زدند
جمله دولت به خدمت آمدند
هم‌زبان و همدل خود یافتند
پیش او یک یک بجان بشتافتند

 

—اس ام اس سال دولت وملت ، همدلی و همزبانی—

 

پیش به سوی همکاری های گسترده‌ی دولت و ملّت با همدلی و همزبانی

 

—اس ام اس سال دولت وملت ، همدلی و همزبانی—

 

برای همدلی
این جان من چون شمع می سوزد
ره نیکی
به سوی یک زبانی
می رود جانم

منبع:mida