“مادر” واژه ایست سرشار از امید و عشق / واژه ای شیرین و مهربان که از ژرفای جان بر می آید

مادر” است زیباترین واژه بر لبان آدمی واژه “/ زیباترین خطاب “مادر جان” است/ “مادر” واژه ایست سرشار از امید و عشق / واژه ای شیرین و مهربان که از ژرفای جان بر می آید / روزت مبارک مادر . . .
گر پادشاه عالم شوی . . . . باز هم گدای مادری


منبع:migna