طریقه بافت عروسک بافتنی
طریقه بافت عروسک بافتنی

طریقه بافت عروسک بافتنی بافت پا ۴۰ زنجیره سر انداخته در هر زنجیره ۵ پایه بلند مر بافیم در هر خانه یک پایه کوتاه با رنگ دیگری می بافیم دست ۲۵ زنجیره سر انداخته در هر زنجیره ۵ پایه بلند مر بافیم در هر خانه یک پایه کوتاه با رنگ دیگری می بافیم کلاه ۳۰ […]

طریقه بافت عروسک بافتنی

طریقه بافت عروسک بافتنی

بافت پا

۴۰ زنجیره سر انداخته

در هر زنجیره ۵ پایه بلند مر بافیم

در هر خانه یک پایه کوتاه با رنگ دیگری می بافیم

DSCN6870دست

۲۵ زنجیره سر انداخته

در هر زنجیره ۵ پایه بلند مر بافیم

در هر خانه یک پایه کوتاه با رنگ دیگری می بافیم

عروسک سازیکلاه

۳۰ زنجیره سر انداخته

در هر خانه یک پایه بلند (پنج رج به همین صورت تکرار شود)

رج های بعدی در هر خانه یک پایه بلند منتها در هر ردیف دو دانه کور می کنیم  تا تمام شود

آن را دولا کرده می دوزیم

عروسک بافتنییقه

۸ زنجیره سر انداختخ و آن را به صورت حلقه در می آوریم

در بعضی خانه ها ۲ و در بعضی خانه ها سه پایه بلند می بافیم تا تعداد دانه ها ۲۰ تا شود

مانند رج قبل  منتها در هر خانه دو  تا بافته تا دانه ها  به ۴۰ برسد

دانه ها را به ۶۰ می رسانیم

در هر خانه یک پایه کوتاه با رنگ دیگری می بافیم

 طریقه بافت عروسک بافتنیلباس

۲۵ زنجیره سرانداخته

۳۶ پایه بلند می بافیم

۱۲ تا ۴ تایی که بین ۴ تایی ۲ ژوته باشد_ ۲ پایه بلند+۲ ژوته+۲ پایه بلند)

در دو ردیف بعد به جای ۴ تایی ۶ تایی بافته می شود(۳ پایه بلند+۲ ژوته+۳ پایه بلند)

۲ تا از ۶ تایی ها بافته می شود۲ تا  ۶ تایی بعدی  بافته نشود  ۴ تا از ۶ تایی ها بافته می شود۲ تا  ۶ تایی بعدی  بافته نشود۲ تا از ۶ تایی ها بافته می شود

یک ۶ تایی  بافته شود بین  دو شش تایی قبلی یک سه تایی بافته شود دوباره ۶ تایی تا آخر همین طور تکرار شود

طریقه بافت عروسک بافتنی DSCN0008 DSCN0005

یک ۶ تایی یک ۴ تایی یک ۶ تایی یک ۴ تایی تا آخر به همین نحو تکرار شود

یک ۶ تایی یک ۵ تایی یک ۶ تایی یک ۵تایی تا آخر به همین نحو تکرار شود

همه ۶ تایی بافته شود

همه خانه ها پایه کوتاه بافته شود با رنگ دیگه

طریقه بافت عروسک بافتنی

سر

۵ زنجیره سر انداخته آن را حلقه می کنیم

۱۰ پایه کوتاه می بافیم

در  هر خانه ۲ پایه کوتاه بافته

در خانه اول یک پایه کوتاه در خانه دوم ۲ پایه کوتاه (تا آخر یکی در میان دو تایی می بافیم)

در خانه اول و دوم هر یک ، یک پایه کوتاه+در خانه سوم ۲ پایه کوتاه  تا آخر همین تکرار شود

در دو ردیف بعدی  در هر خانه یک پایه کوتاه

در اینجا کره نصف می شود در ردیف های بعدی به همان نسبت  کم می شود تا تمام شود

چند ردیف قبل از تمام شدن داخل آن را با پنبه پرکنید یا داخل آن توپ پینگ پنگ بگذارید

 

DSCN6867

اجزای عروسک را به هم وصل می کنیم

طریقه بافت عروسک DSCN6860البته این عروسک بدون لباس است

می توانید با لباس وصل کنید

منبع :خونه ی ما