سایت جوان و تاریخ عکسی از ناصرالدین شاه در کنار دخترانش به نام‌های عصمت‌الدوله و فخرالتاج را منتشر کرده است

عکس عجیب ناصرالدین شاه در کنار دخترانش

سایت جوان و تاریخ عکسی از ناصرالدین شاه در کنار دخترانش به نام‌های عصمت‌الدوله و فخرالتاج را منتشر کرده است.

عکس عجیب ناصرالدین شاه در کنار دخترانش

جوان و تاریخ