عکس گیج کننده مهناز افشار چرا گیج کننده؟

عکس گیج کننده مهناز افشار

چرا گیج کننده؟ یک نگاهی به زاویه سایر ساختمان های اطراف بیندازید و آن را با زاویه خودِ مهناز و پنجره ای که از آن به افق خیره شده است تطبیق دهید و مقایسه کنید. الآن مهناز جان در چه زاویه ای این عکس را گرفته؟! ۳۴ هزار نفر هم بدون توجه به موضوع به این مهمی عکس را لایک کرده اند!

 عکس گیج کننده مهناز افشار

اینستاگرام مهناز افشار