آن کس که مرا طلب کند، مرا می یابد و آن کس که مرا یافت، من را می شناسد و آن کس که مراشناخت، مرا دوست می دارد

عکس نوشته زیبا درباره خدا به خدا ایمان داشته باش

بر من توکل کن

خدا در حدیث قدسی می فرماید

آن کس که مرا طلب کند، مرا می یابد و آن کس که مرا یافت، من را می شناسد و آن کس که مراشناخت، مرا دوست می دارد و آن کس که مرا دوست داشت، عاشق من می شود و آن کس که عاشق من شود، من نیز عاشق او می شوم و کسی که عاشقش شدم، او را می کشم و کسی را که کشتم بر من است دیه ی او، و کسی که دیه اش بر من باشد من خود دیه ی او می شوم

و آنگاه که تنها شدی و در جستجوی تکیه گاه مطمئنی هستی بر من توکل کن 

(قرآن کریم)

 

اشتباهم این بود

گاهی……..

مجنون

در محضر خدا

تشکر از الطاف خداوند

خدایا

 

پناه میبرم به خدا

اگر………

اگر کنار تو باشم فزونتر از عددم

دل ارام گیرد با نام خدا

الهی

خدا

خدایا ما اگر بد کنیم، تو را بنده های خوب بسیار است
تو اگر مدارا نکنی ما را خدای دیگر کجاست ؟

یکی از فرق های انسان با خدا این است که انسان تمام خوبیها را با یک بدی فراموش میکند

 ولی خدا تمام بدیها را با یک خوبی فراموش میکند

منبع:tasveirmashregh