نقاشی سیاه قلم از چهره مرتضی پاشایی – اثر احد جاهد

نقاشی سیاه قلم از چهره زنده‌یاد مرتضی پاشایی

مصطفی پاشایی  عکس زیر را در صفحه اجتماعی مرتضی پاشایی منتشر کرد و نوشت:

نقاشی سیاه قلم – شاهکار دوست بسیار خوبم احد جاهد

نقاشی سیاه قلم از چهره زنده‌یاد مرتضی پاشایی +عکس

صفحه اجتماعی مرتضی پاشایی