اگر مایه زندگی بندگی است دو صد بار مردن به از زندگی است روز بزرگداشت فردوسی بر شما مبارک باد   * اس ام اس بزرگداشت فردوسی ۲۵ اردیبهشت *     باز تابی در ده آن زلفین عالم سوز را باز آبی بر زن آن روی جهان افروز را باز بر عشاق صوفی […]

 

اگر مایه زندگی بندگی است
دو صد بار مردن به از زندگی است
روز بزرگداشت فردوسی بر شما مبارک باد
 

*

اس ام اس بزرگداشت فردوسی ۲۵ اردیبهشت

*

 

 
باز تابی در ده آن زلفین عالم سوز را
باز آبی بر زن آن روی جهان افروز را
باز بر عشاق صوفی طبع صافی جان گمار
آن دو صف جادوی شوخ دلبر جان دوز را
روز بزرگداشت فردوسی تبریک عرض مینماییم

 

*

اس ام اس بزرگداشت فردوسی ۲۵ اردیبهشت

*

 

 
در این خاک زرخیز ایران زمین   نبودند جز مردمی پاک دین
همه دینشان مردی و داد بود   وز آن کشور آزاد و آباد بود
روز بزرگداشت فردوسی تبریک

 

*

اس ام اس بزرگداشت فردوسی ۲۵ اردیبهشت

*

 

 
پس ازمرگ نفرین بود برکسـی
کزو نام زشتی بماند بسی
فرار سیدن روز بزرگداشت فردوسی بر شما تبریک میگوییم

 

*

اس ام اس بزرگداشت فردوسی ۲۵ اردیبهشت

*

 

 
احسنت و زه ای نگار زیبا
آراسته آمدی بر ما
امروز به جای تو کسم نیست
کز تو به خودم نماند پروا
روز بزرگداشت فردوسی تبریک عرض می نمایم

 

*

اس ام اس بزرگداشت فردوسی ۲۵ اردیبهشت

*

 

 
سر ناکسان را برافراشتن
وز ایشان امید بهی داشتن
سر رشته خویش گم کردن است
به جیب اندرون مار پروردن است
روز بزرگداشت فردوسی بر شما عزیز گرامی مبارک باد

 

*

اس ام اس بزرگداشت فردوسی ۲۵ اردیبهشت

*

 

 
تا کی کمر و کلاه و موزه
تا کی سفر و نشاط صحرا
امروز زمانه خوش گذاریم
بدرود کنیم دی و فردا
من طاقت هجر تو ندارم
با تو چکنم به جز مدارا
روز بزرگداشت فردوسی مبارک باد

 

*

اس ام اس بزرگداشت فردوسی ۲۵ اردیبهشت

*

 

 
چه خوش گفت فردوسی پاکزاد   که رحمت برآن تربت پاک باد
میازار موری که دانه کش است   که جان دارد و جان شیرین و خوش است
سالروز بزرگداشت فردوسی مبارک باد

 

*

اس ام اس بزرگداشت فردوسی ۲۵ اردیبهشت

*

 

 
شبی در برت گر برآسودمی          سر فخـر بر آسمـان سودمی
قم در کف تیر بشکستمـی          کلاه از سـر مـاه بـربودمی
به قدر از نهم چرخ بگذشتمی          به پی فرق کیوان بفرسودمی
جمال تو گر زانکه من دارمی          بی بی تو گر زانکه من بودمی
به بیچـارگان رحمت آسودمی          به دل دارگان بـر ببخشودمی
سالروز بزرگداشت فردوسی تبریک عرض می نماییم